Tháng Ba 31, 2023

Thị xã Rạch Giá được giải phóng vào thời điểm nào dưới đây: a) 22 giờ ngày 30/4/1975. b) 23 giờ 30 ngày 30/4/1975. c) 7 giờ 30 ngày 01/5/1975. d) 8 giờ 00 ngày 1/5/1975.

Thị xã Rạch Giá được giải phóng vào thời điểm nào dưới đây:

a) 22 giờ ngày 30/4/1975.

b) 23 giờ 30 ngày 30/4/1975.

c) 7 giờ 30 ngày 01/5/1975.

d) 8 giờ 00 ngày 1/5/1975.