Tháng Bảy 2, 2022

Theo Quy định số 30 QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCHTW (khóa XII) Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đảng viên bị kỷ luật cách chức trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn?

Theo Quy định số 30 QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCHTW (khóa XII) Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đảng viên bị kỷ luật cách chức trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn?

A. 12 tháng

B. 18 tháng

C. 24 tháng

D. 36 tháng

Chọn đáp án là A