Tháng Bảy 7, 2022

Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, chi bộ không được ban hành loại văn bản nào dưới đây?

Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, chi bộ không được ban hành loại văn bản nào dưới đây?

A. Quyết định

B. Nghị quyết

C. Chỉ thị

D. Quy chế

Chọn đáp án là C