Tháng Bảy 2, 2022

Theo quan điểm của Đảng trong Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” thì yếu tố nào dưới đây là động lực thúc đẩy phong trào quần chúng ?

Theo quan điểm của Đảng trong Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” thì yếu tố nào dưới đây là động lực thúc đẩy phong trào quần chúng ?

A. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật.

B. Quan tâm tới lợi ích nhóm tiến bộ.

C. Phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân.

D. Phát triển kinh tế hàng hóa, nhiều thành phần.

Chọn đáp án là C