Tháng Mười 18, 2021

: Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định:

: Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định:
A. tính trạng nào đó đang được nghiên cứu
B. các tính trạng của sinh vật.
C. các đặc điểm về hình thái, cấu tạo của một cơ thể
D. các đặc điểm về sinh lí của một cơ thể.

Hướng dẫn

Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật.
Đáp án cần chọn là: B