Tháng Mười 19, 2021

: Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

: Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.

Hướng dẫn

Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
Đáp án cần chọn là: B