Tháng Mười 22, 2021

Nêu nội dung quy luật phân li?

Nêu nội dung quy luật phân li?
A. các cặp nhân tố di truyền đã phân li trong quá trình phát sinh giao tử
B. khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính
về tính trạng của bố hoặc mẹ
C. khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với
nhau cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó
D. trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên
bản chất như ở cơ thể thuần chủng P

Hướng dẫn

Nội dung của quy luật phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong
cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của
P.”
Đáp án cần chọn là: D