Tháng Mười 17, 2021

: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng:

: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng:
A. Phân li đồng đều về mỗi giao tử.
B. Cùng phân li về mỗi giao tử.
C. Hoà lẫn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử.
D. Lấn át nhau khi phân li về mỗi giao tử.

Hướng dẫn

Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng phân li đồng đều về mỗi giao tử trong
quá trình phát sinh giao tử.
Đáp án cần chọn là: A