Tháng Mười 22, 2021

: Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

: Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?
A. Xác định được các dòng thuần.
B. Cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.
C. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.
D. Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

Hướng dẫn

Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.
Đáp án cần chọn là: C