Tháng Bảy 2, 2022

Theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thì thể thức đề ký văn bản của chi bộ (chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) như thế nào là đúng?

Theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thì thể thức đề ký văn bản của chi bộ (chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) như thế nào là đúng?

A. T.M CHI ỦY

B. T/M CHI BỘ

C. T.M BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

D. T.M CẤP ỦY

Chọn đáp án là B