Tháng Bảy 7, 2022

Theo hướng dẫn hiện hành về đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tỷ lệ đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá bao nhiêu % so với đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” của chi bộ?

Theo hướng dẫn hiện hành về đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tỷ lệ đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá bao nhiêu % so với đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” của chi bộ?

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 30%

Chọn đáp án là B III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT