Tháng Mười 17, 2021

Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự
như thế nào?
A. Ống đái – âm đạo – trực tràng
B. Âm đạo – Trực tràng – ống đái
C. Trực tràng – ống đái – âm đạo
D. Trực tràng – âm đạo – ống đái

Hướng dẫn

Theo chiều lưng-bụng thì trật tự đúng là trực tràng – âm đạo – ống đái.
Đáp án cần chọn là: D