Tháng Mười 23, 2021

: Thế nào là cặp NST tương đồng ?

: Thế nào là cặp NST tương đồng ?
A. Cặp NST tương đồng là cặp NST chỉ tồn tại trong tế bào sinh dưỡng
B. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một
chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ
C. Cặp NST tương đồng là cặp NST được hình thành sau khi NST tự nhân đôi
D. Cả A và B

Hướng dẫn

Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có
nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ
Đáp án cần chọn là: B