Tháng Mười 25, 2021

: Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể:

: Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể:
A. giống nhau về hình thái, kích thước
B. giống nhau về kích thước
C. giống nhau về nguồn gốc
D. giống nhau về màu sắc

Hướng dẫn

Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có
nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ
Đáp án cần chọn là: A