Tháng Mười Một 28, 2021

Thành thị Tây Âu chủ yếu được hình thành tại

Thành thị Tây Âu chủ yếu được hình thành tại

A. Những nơi đông dân cư

B. Những nơi có đông người qua lại

C. Những lãnh địa của lãnh chúa có tư tưởng tiến bộ

D. Thành thị cổ đại

Hướng dẫn

Đáp án: B