Tháng Mười Một 28, 2021

Loại hình nào không phải là thành thị ở Tây Âu thời trung đại?

Loại hình nào không phải là thành thị ở Tây Âu thời trung đại?

A. Thành thị do thợ thủ công và thương nhân lập nên

B. Thành thị do lãnh chúa lập ra

C. Thành thị được phục hồi từ những thành thị cổ đại

D. Thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp

Hướng dẫn

Đáp án: D