Tháng Mười Một 30, 2023

Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng rất quan trọng”. Nhận định này được khẳng định qua: Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1931 a và b đúng.

Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng rất quan trọng”. Nhận định này được khẳng định qua:

  • Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động
  • Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930
  • Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1931
  • a và b đúng.