Tháng Mười Một 28, 2021

Thực hành thí nghiệm : nhỏ từng giọt dung dịch KMnO$_{4}$ loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp FeSO$_{4}$ và H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, lắc nhẹ. Nêu hiện tượng xảy ra, viết và cân bằng phương trình hóa học để giải thích và cho biết vai trò của từng chất, trong phản ứng.

Thực hành thí nghiệm : nhỏ từng giọt dung dịch KMnO$_{4}$ loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp FeSO$_{4}$ và H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, lắc nhẹ. Nêu hiện tượng xảy ra, viết và cân bằng phương trình hóa học để giải thích và cho biết vai trò của từng chất, trong phản ứng.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng: Dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần.

PTHH:

10FeSO$_{4}$ + 2KMnO$_{4}$ + 8H$_{2}$SO$_{4}$ → 5Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 2MnSO$_{4}$ + K$_{2}$SO$_{4}$ + 8H$_{2}$O

\(\mathop {Fe}\limits^{ + 2} – 1e \to \mathop {Fe}\limits^{ + 3} \) => FeSO$_{4}$ là chất khử

\(\mathop {Mn}\limits^{ + 7} + 5e \to \mathop {Mn}\limits^{ + 2} \) => KMnO$_{4 }$là chất oxi hóa