Tháng Ba 31, 2023

Tên chiến dịch 1950, quân ta phá vỡ phòng tuyến mạn Đông Bắc của địch. Biên Giới

Tên chiến dịch 1950, quân ta phá vỡ phòng tuyến mạn Đông Bắc của địch.

Biên Giới