Tháng Mười Hai 6, 2023

Tên của người anh hùng tuổi trẻ qua hai câu đối sau: “Ai chết vinh buồn chăng? Ai sống nhục thẹn chăng?” Nội dung hai câu đối được học sinh trường quốc học Huế đặt bên cạnh bàn thờ để cổ vũ tinh thần yêu nước của thanh niên trong buổi lễ truy điệu anh? Đáp: Trần Văn Ơn

Tên của người anh hùng tuổi trẻ qua hai câu đối sau:

Ai chết vinh buồn chăng?

Ai sống nhục thẹn chăng?”

Nội dung hai câu đối được học sinh trường quốc học Huế đặt bên cạnh bàn thờ để cổ vũ tinh thần yêu nước của thanh niên trong buổi lễ truy điệu anh?

Đáp: Trần Văn Ơn