Tháng Tư 19, 2024

Hội nghị lần thứ 23, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá III (12/1976) đã chọn một khẩu hiệu hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên. Hãy cho biết đó là khẩu hiệu gì? Đáp: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Hội nghị lần thứ 23, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá III (12/1976) đã chọn một khẩu hiệu hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên. Hãy cho biết đó là khẩu hiệu gì?

Đáp: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”