Tháng Mười 3, 2023

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?
A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)
B. Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích
C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh
vận động
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Dây thần kinh tủy bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm
(vận động)sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành nên dây thần kinh tủy là
dây pha.
Đáp án cần chọn là: A