Tháng Mười 17, 2021

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi
kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?
A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không
B. Tất cả các chi đều không co
C. Tất cả các chi đều co
D. Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại

Hướng dẫn

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích
thích bằng HCl 1%, thì tất cả các chi đều không co.
Do rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương đã bị cắt nên xung
thần kinh không truyền được về trung ương và cũng không có tín hiệu đáp ứng được sinh ra nên các
chi đều không co.
Đáp án cần chọn là: B