Tháng Mười 19, 2021

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi
kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không
B. Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại
C. Tất cả các chi đều co
D. Tất cả các chi đều không co

Hướng dẫn

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích
thích bằng HCl 1%, chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại.
Do rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng là chi sau bên
phải đã bị cắt nên chi này không nhận được tín hiệu có cơ, còn các chi còn lại vẫn có đáp ứng bình
thường.
Đáp án cần chọn là: B