Tháng Ba 21, 2023

Tại hội nghị lần thứ hai họp từ ngày 20/3 đến 26/3/1931, BCH Trung ương Đảng dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác vận động thanh niên và quyết định: Đoàn là lực lượng dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, vì vậy cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi Tổ chức Cộng sản thanh niên Đoàn là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết Tổ chức cộng sản thanh niên Đoàn là lực lượng dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng vì vậy cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi Tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết

Tại hội nghị lần thứ hai họp từ ngày 20/3 đến 26/3/1931, BCH Trung ương Đảng dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác vận động thanh niên và quyết định:

  • Đoàn là lực lượng dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, vì vậy cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi
  • Tổ chức Cộng sản thanh niên Đoàn là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết
  • Tổ chức cộng sản thanh niên Đoàn là lực lượng dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng vì vậy cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi
  • Tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết