Tháng Mười 17, 2021

Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit của cấu trúc gen gọi là:

Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit của cấu trúc gen gọi là:
A. thường biến
B. đột biến gen
C. đột biến cấu trúc NST
D. đột biến số lượng NST.

Hướng dẫn

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit
trên ADN.
Đáp án cần chọn là: B