Tháng Mười 22, 2021

: Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:

: Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:
A. Một cặp nuclêôtit
B. Một hay một số cặp nuclêôtit
C. Hai cặp nuclêôtit
D. Toàn bộ cả phân tử ADN

Hướng dẫn

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp
nucleotit trên ADN.
Đáp án cần chọn là: B