Tháng Mười 17, 2021

: Đột biến gen là những biến đổi:

: Đột biến gen là những biến đổi:
A. trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit
B. hình thái của NST
C. làm tăng hoặc giảm hàm lượng ADN trong tế bào
D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit
trên ADN.
Đáp án cần chọn là: A