Tháng Mười Một 28, 2021

Sự ra đời của chế độ phong kiến gắn liền với sự hình thành quan hệ bóc lột nào?

Sự ra đời của chế độ phong kiến gắn liền với sự hình thành quan hệ bóc lột nào?

A. Quý tộc với nông dân công xã.

B. Địa chủ với nông dân lĩnh canh.

C. Quý tộc với nô lệ.

D. Quý tộc với nông dân lĩnh canh.

Hướng dẫn

Sự ra đời của chế độ phong kiến phương Đông gắn liền với sự hình thành quan hệ bóc lột địa tô, giữa hai giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh.

Đáp án cần chọn là: B