Tháng Mười Một 28, 2021

Sự hình thành hai giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh trong xã hội phong kiến phương Đông phản ánh điều gì?

Sự hình thành hai giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh trong xã hội phong kiến phương Đông phản ánh điều gì?

A. Quan hệ bóc lột chủ yếu là bóc lột địa tô.

B. Nông dân bị bóc lột nặng nề.

C. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.

D. Sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước đến kinh tế.

Hướng dẫn

Trong xã hội phong kiến phương Đông đã hình thành hai giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh (nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy), phản ánh quan hệ bóc lột chủ yếu là bóc lột địa tô.

Đáp án cần chọn là: A