Tháng Sáu 8, 2023

\(\sqrt {7,5.30} \) A \(10\) B \(9\) C \(15\) D \(25\)

\(\sqrt {7,5.30} \)

A \(10\)

B \(9\)

C \(15\)

D \(25\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {7,5.30} = \sqrt {\frac{{75}}{{10}}.3.10} = \sqrt {75.3} = \sqrt {25.3.3} = \sqrt {25.9} = 5.3 = 15\)