Tháng Ba 5, 2024

\(\sqrt {5,{5^2} – 3,{5^2}} \) A \(3\) B \(2\sqrt 3 \) C \(3\sqrt 2 \) D \(2\)

\(\sqrt {5,{5^2} – 3,{5^2}} \)

A \(3\)

B \(2\sqrt 3 \)

C \(3\sqrt 2 \)

D \(2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {5,{5^2} – 3,{5^2}} = \sqrt {(5,5 – 3,5).(5,5 + 3,5)} = \sqrt {2.9} = \sqrt 2 .\sqrt 9 = 3\sqrt 2 \)