Tháng Năm 28, 2023

\(\sqrt {{3^2}.{{( – 7)}^2}} \) A \(15\) B \(17\) C \(26\) D \(21\)

\(\sqrt {{3^2}.{{( – 7)}^2}} \)

A \(15\)

B \(17\)

C \(26\)

D \(21\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{3^2}.{{( – 7)}^2}} = \sqrt 9 .\sqrt {49} = 3.7 = 21\)