Tháng Ba 21, 2023

Số nguyên nào dưới dây nhỏ hơn kết quả của phép tính (-30) + (-95) + 40 + 30

Số nguyên nào dưới dây nhỏ hơn kết quả của phép tính (-30) + (-95) + 40 + 30

A. -45

B. -55

C. -56

D. -50

Hướng dẫn

Ta có: (-30) + (-95) + 40 + 30 = [(-30) + 30] + [(-95) + 40] = 0 + (-55)

Vì -56 < -55 nên C đúng.

Chọn đáp án C.