Tháng Ba 31, 2023

Cho -76 + x + 146 = x + … Số cần điền vào chỗ trống là

Cho -76 + x + 146 = x + … Số cần điền vào chỗ trống là

A. 76

B. -70

C. 70

D. -76

Hướng dẫn

Ta có: -76 + x + 146 = x + [(-76) + 146] = x + [146 – 76] = x + 70

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 70.

Chọn đáp án C.