Tháng Tư 2, 2023

Cho M = 14 – 23 + (5 – 14) – (5 – 23) + 17 và N = 24 – (72 – 13 + 24) – (72 – 13). Chọn câu đúng:

Cho M = 14 – 23 + (5 – 14) – (5 – 23) + 17 và N = 24 – (72 – 13 + 24) – (72 – 13). Chọn câu đúng:

A. M > N

B. N > M

C. M = N

D. N = -M

Hướng dẫn

Ta có: M = 14 – 23 + (5 – 14) – (5 – 23) + 17 = 14 – 23 + 5 – 14 – 5 + 23 + 17

= (14 – 14) + (5 – 5) – (23 – 23) + 17 = 0 + 0 – 0 + 17 = 17

N = 24 – (72 – 13 + 24) – (72 – 13) = 24 – 72 + 13 – 24 – 72 + 13

= (24 – 24) – (72 + 72) + (13 + 13) = 0 – 144 + 26 = -118

Do đó M > N

Chọn đáp án A.