Tháng Hai 7, 2023

Số nguyên nào dưới dây là kết quả của phép tính 52 + (-122)?

Số nguyên nào dưới dây là kết quả của phép tính 52 + (-122)?

A. -70

B. 70

C. 60

D. -60

Hướng dẫn

52 + (-122) = -(122 – 52) = -70

Chọn câu A