Tháng Ba 29, 2023

Số liền trước của số -19 là số:

Số liền trước của số -19 là số:

A. 20

B. -17

C. -18

D. -20

Hướng dẫn

Ta thấy: -20 < -19 và không có số nguyên nào nằm giữa -20 và -19.

Nên số liền trước của số -19 là số -20.

Chọn đáp án D.