Tháng Ba 31, 2023

Sinh ngày 19/8/1948, người dân tộc Gia Rai. Trong đơn xin gia nhập quân đội, anh viết: “Em đã giết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới. Nay em đã lớn, xin cấp trên cho em được làm giải phóng quân”. Anh là người nổi tiếng “bắn xâu táo”. Anh là ai? Đáp: Kơ-pa-kơ-lơng

Sinh ngày 19/8/1948, người dân tộc Gia Rai. Trong đơn xin gia nhập quân đội, anh viết: “Em đã giết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới. Nay em đã lớn, xin cấp trên cho em được làm giải phóng quân”. Anh là người nổi tiếng “bắn xâu táo”. Anh là ai?

Đáp: Kơ-pa-kơ-lơng