Tháng Ba 21, 2023

Sau khi rút gọn tối giản phân số 4/16 ta được phân số:

Sau khi rút gọn tối giản phân số 4/16 ta được phân số:

A. 2/8

B. 4/8

C. 1/4

D. 1/8

Hướng dẫn

Chọn đáp án C.