Tháng Ba 29, 2023

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Hướng dẫn

Vì các phân số cần tìm có tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số nên

Chọn đáp án D

Hướng dẫn