Tháng Tư 2, 2023

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

A. -2/4

B. -15/-96

C. 13/27

D. -29/58

Hướng dẫn

Đáp án A: ƯCLN(2; 4) = 2 ≠ 1 nên loại

Đáp án B: ƯCLN(15; 96) = 3 ≠ 1 nên loại

Đáp án C: ƯCLN(13; 27) = 1 nên C đúng

Đáp án D: ƯCLN(29; 58) = 29 ≠ 1 nên D loại

Chọn đáp án C