Tháng Ba 21, 2023

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 14/23 với số nào để được phân số 168/276

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 14/23 với số nào để được phân số 168/276

A. 14

B. 23

C. 12

D. 22

Hướng dẫn

Ta có: 168:14 = 12 và 276:23 = 12 nên số cần tìm là 12

Chọn đáp án C