Tháng Mười 22, 2021

Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết được phân bố đi khắp cơ thể qua con đường nào ?

Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết được phân bố đi khắp cơ thể qua con đường nào ?
A. Hệ thống ống dẫn chuyên biệt
B. Đường máu
C. Đường bạch huyết
D. Ống tiêu hóa

Hướng dẫn

Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết được phân bố đi khắp cơ thể qua đường máu.
Đáp án cần chọn là: B