Tháng Mười 25, 2021

Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?

Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?
A. Tuyến cận giáp
B. Tuyến yên
C. Tuyến trên thận
D. Tuyến tụy

Hướng dẫn

Tuyến tụy vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết.
Đáp án cần chọn là: D