Tháng Mười 22, 2021

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể mang lại kết quả nào sau đây ?

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể mang lại kết quả nào sau đây ?
A. Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới
B. Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ
C. Giúp hình thành nếp sống văn hóa
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể:
– Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới
– Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ
– Giúp hình thành nếp sống văn hóa
Đáp án cần chọn là: D