Tháng Sáu 5, 2023

Rút gọn biểu thức \(\begin{array}{l}a)\,\,\left( {5\sqrt {48} + 4\sqrt {27} – 2\sqrt {12} } \right):\sqrt 3 \\b)\,\,\left( {\sqrt {{a^2} – {b^2}} + \sqrt {\left( {a + b} \right).b} } \right):\sqrt {a + b} \,\,\,\left( {a > b > 0} \right).\end{array}\) A \(\begin{array}{l} a)\,\,\sqrt{3}\\ b)\,\,\sqrt {a – b} + \sqrt b \end{array}\) B \(\begin{array}{l} a)\,\,28\\ b)\,\,\sqrt {a – b} + \sqrt b \end{array}\) C \(\begin{array}{l} a)\,\,28\\ b)\,\,\sqrt {a + b} + \sqrt b \end{array}\) D \(\begin{array}{l} a)\,\,3\sqrt{3}\\ b)\,\,\sqrt {a – b} + \sqrt b \end{array}\)

Rút gọn biểu thức

\(\begin{array}{l}a)\,\,\left( {5\sqrt {48} + 4\sqrt {27} – 2\sqrt {12} } \right):\sqrt 3 \\b)\,\,\left( {\sqrt {{a^2} – {b^2}} + \sqrt {\left( {a + b} \right).b} } \right):\sqrt {a + b} \,\,\,\left( {a > b > 0} \right).\end{array}\)

A \(\begin{array}{l}

a)\,\,\sqrt{3}\\

b)\,\,\sqrt {a – b} + \sqrt b

\end{array}\)

B \(\begin{array}{l}

a)\,\,28\\

b)\,\,\sqrt {a – b} + \sqrt b

\end{array}\)

C \(\begin{array}{l}

a)\,\,28\\

b)\,\,\sqrt {a + b} + \sqrt b

\end{array}\)

D \(\begin{array}{l}

a)\,\,3\sqrt{3}\\

b)\,\,\sqrt {a – b} + \sqrt b

\end{array}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\,\,\left( {5\sqrt {48} + 4\sqrt {27} – 2\sqrt {12} } \right):\sqrt 3 = \frac{{5\sqrt {48} + 4\sqrt {27} – 2\sqrt {12} }}{{\sqrt 3 }}\\ = \frac{{5\sqrt {{4^2}.3} + 4\sqrt {{3^2}.3} – 2\sqrt {{2^2}.3} }}{{\sqrt 3 }} = \frac{{5.4\sqrt 3 + 4.3\sqrt 3 – 2.2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }}\\ = \frac{{20\sqrt 3 + 12\sqrt 3 – 4\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} = \frac{{28\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} = 28.\\b)\,\,\left( {\sqrt {{a^2} – {b^2}} + \sqrt {\left( {a + b} \right)b} } \right):\sqrt {a + b} \,\,\,\,\left( {a > b > 0} \right)\\ = \frac{{\sqrt {{a^2} – {b^2}} + \sqrt {\left( {a + b} \right).b} }}{{\sqrt {a + b} }} = \frac{{\sqrt {\left( {a + b} \right)\left( {a – b} \right)} + \sqrt b .\sqrt {a + b} }}{{\sqrt {a + b} }}\\ = \frac{{\sqrt {a + b} .\sqrt {a – b} + \sqrt b .\sqrt {a + b} }}{{\sqrt {a + b} }} = \frac{{\sqrt {a + b} \left( {\sqrt {a – b} + \sqrt b } \right)}}{{\sqrt {a + b} }} = \sqrt {a – b} + \sqrt b .\end{array}\)