Tháng Năm 31, 2023

Rút gọn biểu thức \(A = \sqrt {36} – \sqrt 4 \) A \(A = 2.\) B \(A = 3.\) C \(A = 4.\) D \(A = 5.\)

Rút gọn biểu thức \(A = \sqrt {36} – \sqrt 4 \)

A \(A = 2.\)

B \(A = 3.\)

C \(A = 4.\)

D \(A = 5.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(A = \sqrt {36} – \sqrt 4 = 6 – 2 = 4\)

Vậy \(A = 4.\)

Chọn C.