Tháng Sáu 5, 2023

Rút gọn biểu thức \(A = {{\left( {9{x^2} + 12x + 4} \right).\left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)}}\)

Rút gọn biểu thức \(A = {{\left( {9{x^2} + 12x + 4} \right).\left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)}}\)

A. \(3x – 2\)

B. \(3x + 2\)

C. \(9{x^2} – 4\)

D. Đáp án khác.

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– Kết hợp các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và thực hiện phép tính chia để thu được biểu thức rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(A = {{\left( {9{x^2} + 12x + 4} \right).\left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)}} = {{\left( {{{\left( {3x} \right)}^2} + 2.3x.2 + {2^2}} \right)\left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)}} = {{{{\left( {3x + 2} \right)}^2}\left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)}} = \left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right) = 9{x^2} – 4\)