Tháng Năm 31, 2023

Rút gọn \(A = \frac{{\sqrt {25 + x – 10\sqrt x } }}{{\sqrt {25 + x + 10\sqrt x } }}\)với \(x \ge 25\) A \(A = \sqrt x + 2\) B \(A = 1\) C \(A = \frac{{\sqrt x – 5}}{{\sqrt x + 5}}\) D \(A = – \frac{{\sqrt x – 5}}{{\sqrt x + 5}}\)

Rút gọn \(A = \frac{{\sqrt {25 + x – 10\sqrt x } }}{{\sqrt {25 + x + 10\sqrt x } }}\)với \(x \ge 25\)

A \(A = \sqrt x + 2\)

B \(A = 1\)

C \(A = \frac{{\sqrt x – 5}}{{\sqrt x + 5}}\)

D \(A = – \frac{{\sqrt x – 5}}{{\sqrt x + 5}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– Biến đổi \(25 + x – 10\sqrt x = {\left( {\sqrt x – 5} \right)^2},25 + x + 10\sqrt x = {\left( {\sqrt x + 5} \right)^2}\)

– Rút gọn \(A\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 25.\)

Với \(x \ge 25 \Rightarrow \sqrt x \ge 5 \Rightarrow \sqrt x – 5 \ge 0.\)

\(A = \frac{{\sqrt {25 + x – 10\sqrt x } }}{{\sqrt {25 + x + 10\sqrt x } }} = \frac{{\sqrt {{{\left( {\sqrt x – 5} \right)}^2}} }}{{\sqrt {{{\left( {\sqrt x + 5} \right)}^2}} }}\)\( = \frac{{\left| {\sqrt x – 5} \right|}}{{\left| {\sqrt x + 5} \right|}} = \frac{{\sqrt x – 5}}{{\sqrt x + 5}}\) \(\left( {do\,\,\,\sqrt x – 5 \ge 0} \right)\)

Chọn C.